AVG

Privacyreglement

Boekhout Fotografie Fotografie

Algemeen

Boekhout Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Boekhout Fotografie.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Boekhout Fotografie, de doeleinden van de gegevensverwerking door Boekhout Fotografie, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Als u deze website bezoekt kan Boekhout Fotografie gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een reserveringsformulier, een mail die u verstuurt via de site. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Boekhout Fotografie uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de algemene voorwaarden zoals deze door Boekhout Fotografie zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

 • In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
  – De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking
  – Het privacyreglement: dit reglement;
  – Verantwoordelijke: Boekhout Fotografie;
  – Webmaster: de webmaster P. Beerens-Boekhout van Boekhout Fotografie, die de website beheert.
  – Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
  – Gebruiker: Boekhout Fotografie die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen;
  – Derden: personen en instanties buiten Boekhout Fotografie;
  – Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  – Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking  tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
  – Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
  – Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

Doeleinden

Boekhout Fotografie verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement en in de algemene voorwaarden. (Artikel 5 AVG)

 • Dit zijn:
  – Activiteiten die, gelet op de doelstelling van Boekhout Fotografie, gebruikelijk zijn, zoals gebruik van foto’s zoals omschreven in de algemene voorwaarden;
  – Het uitprinten en opslaan van de inschrijfformulieren;
  – Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over diensten van Boekhout Fotografie en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door Boekhout Fotografie, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving
  – Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Boekhout  Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Boekhout  Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechtmatige grondslag

Boekhout Fotografie verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
  – Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
  – Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de Betrokkene te bestrijden;
  – Voor de goede vervulling van de taak, die Boekhout Fotografie vervult;
  – Wanneer Betrokkene voor akkoord/toestemming heeft getekend voor datgene wat omschreven staat in de algemene voorwaarden;
  – Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een fotoshoot medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn Persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

 • Persoonsgegevens van klanten worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
 • De klant verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 • Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

Boekhout Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Boekhout Fotografie verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden.

Beveiliging

Boekhout Fotografie draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de (digitale)administratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Boekhout Fotografie te vragen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Boekhout Fotografie om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Boekhout Fotografie te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Boekhout Fotografie zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Website van Boekhout Fotografie

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over fotoshoots, die Boekhout  Fotografie heeft gedaan. Boekhout  Fotografie maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de Betrokkene. Betrokkene tekent voor akkoord bij de algemene voorwaarden.

Cookies

De website van Boekhout Fotografie gebruikt cookies. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen in de klantlogin of bv Facebook niet.

De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van Boekhout Fotografie is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten.

 • De social media cookies zijn:
  – Door te klikken op de Facebook button wordt een trackingcookie geplaatst.
  – Google plaatst een googleapis cookie.
  – Youtube plaatst diverse cookies.
 • De website van Boekhout  Fotografie bevat video’s, die via Youtube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.

Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Boekhout Fotografie zijn links naar websites van derden te vinden, zoals oa het reserveringsformulier. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Boekhout Fotografie is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.

Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij Boekhout Fotografie worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen

Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.